Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Primus Work Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.09.2021.

Rekisterin nimi

Primus Work Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Primus Work Oy, y-tunnus: 3208740-3 Leppävaarankatu 3, 02600.

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Abdirisak Ahmed, info@primuswork.fi, +358 45 351 3588

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylleon Primus Work Oy:n sekä asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpaneminen ja asiakassuhteen ylläpito. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Primus Workin palveluiden markkinointi ja palvelutuotteiden kehittäminen. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain ne työntekijät, joiden työtehtävät oikeuttavat tietojen käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (puhelinnumero,CV, sähköpostiosoite)
 • ammattinimike
 • koulutus/valmistumisvuosi
 • työkokemus
 • kotikunta
 • vastuualue
 • henkilön mahdollisesti ilmoittamat markkinointikiellot, luvat ja suostumukset
 • yrityksen nimi
 • yrityksen y-tunnus
 • yrityksen yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, kotisivun osoite)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kuitenkin, tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset ratkaisut voivat olla rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin omistuksessa ja hallinnassa. Yhteistyökumppaneiden toiminta noudattaa henkilötietolainsäädäntöä ja henkilötietojen käsittelystä on sovittu osapuolten kesken yhteistyösopimuksissa ja niiden liitteissä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki kerätyt tiedot tallennetaan sähköisesti. Tiedot ovat kuitenkin suojattu palomuurien, käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse.

Henkilötietoihin pääsee käsiksi vain ne henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet​

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Primus Work Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Primus Work Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on  oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan.

Oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena alla olevaan osoitteeseen:

Primus Work Oy
Leppävaarankatu 3, 02600 ESPOO

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.